Pasedhèrèkan Sejati kang Lair saka Ekaristi

 

Nalika ngayahi tugas minangka perwakilan Takhta Suci Vatikan (Apostolic Visitor) kanggo negara Bulgaria kang  mayoritas penduduké warga Gereja Kristen Ortodoks, Mgr. Angelo Roncalli rawuh lan nawakaké semangat pasedhèrèkan kang tulus. Relasi antarané Pasamuwan Katolik Roma lan Gréja Ortodoks kang mauné kaku, alon-alon dadi luwih raket awit saka ketulusan, sikap prasaja, lan tinarbuka marang sedulursedulur Ortodoks. Nalika panjenengané séda minangka Paus Yohanes XXIII ing tanggal 3 Juni 1963, warga Bulgaria mastani panjenengané minangka “Nyala Lilin dari jendela kami Di Bulgaria”. Ketulusan sajroning ngrakit paseduluran pranyata  banget ajiné nalika sing liyané padha sinaput ing sikap kaku lan rasa benci.

Ekaristi Ngraketaké Paseduluran

 

Dina iki awaké dhéwé mèlu bungah-bungah bebarengan umat Muslim kang nembé ngriyayakaké Idul Fitri 1 Syawal 1441 H. Ing sawetara paroki, ana padatan kang becik lan positif yaiku pastor lan para pengurus dewan pastoral paroki nganakaké kunjungan silahturahmi marang pejabat publik (walikota, bupati, camat, lurah, dst.), marang tokohtokoh agama Islam, lan uga marang pimpinan pondok pesantren. Ngrakit silahturahmi, ngraketaké paseduluran ing antarané tokoh lintas agama lan kepercayaan iku satemené pancèn kudu ditindakaké, awit awaké dhéwé iki manggon ana ing tengah-tengahing masyarakat kang majemuk. Kepara ora mung ing dina-dina gedhé waé, nanging saben dina kuduné awaké dhéwé ngudi anané paseduluran kang tulus lan sejati marang umat Islam lan uga umat kang ngenut agama liyané.

Homili: Martakaké Sabda


Sakwisé Pahargyan Ekaristi ing Gréja Paroki rampung, Rama Irwan nyalami lan ngaruh-aruhi umat kanthi ramah  néng sangareping pintu gréja. Salah sijining umat karo salaman matur, “Rama, homilinipun kalawau jiiannn.... TOP BGT alias top banget, mengena sekali... makjleb.... Homilinipun Rama ndadosaken Sabda Dalem Gusti langkung cetha lan tercawa dipun mangertosi.”

Ngayahi Liturgi kanthi Piranti Digital


Sawjining wektu ana sawenèh imam mudha kang kudu ngunjukaké Mis Suci ing stasi kang adoh saka pastoran, udakara 40 kilometer dohé. Nalika arep miwiti Mis Suci dumadakan piyambaké lagi sadhar menawa ara nggawa Lectionarium utawa Kitab Suci. Piyambaké banjur njaluk tulung marang umat supaya nggolèkaké Kitab Suci, nanging jebul ora ana. Imam kang isih mudha lan kreatif iku  pungkasané kèlingan menawa ana aplikasi Kitab Suci ing HP-né. Wekasan ing Mis Suci iku piyambaké nggunakaké aplikasi Kitab Suci saka HP-né, lan mbareng rampung anggoné maos Injil banjur ngangkat HP-né lan ngunjukaké aklamasi sawusé Injil, “Mangkono sabdaning Injil Suci”. Kabèh umat uga asung wangsulan kanthi manteb lan semangat, “Pinujia Sang Kristus”. 

Mis kanggo Penggalangan Dana?

Ngarepaké Pahargyan Ekaristi dina Minggu diwiwiti, komentator ngandharaké mangkéné: “Para sedhèrèk ingkang kinasih, Pahargyan Ekaristi énjing menika badhé dipununjukaken déning panjenenganipun Rama ...., kanggé ngimpun dana renovasi gedhung gréja lan kantor pelayanan pastoral Paroki.... Awit saking menika, sadaya umat kasuwun keiklasanipun paring sumbangan dana awujud arta sacara sukarila, kanthi dipunlebetaken wonten amplop ingkang sampun kaaturaken déning panitia. Salajengipun mangga sami jumeneng miwiti Pahargyan Ekaristi menika kanthi ngidungaken Kidung Pambuka…”. Pangajak saka komentator
ing wiwitaning Mis Suci kaya mangkono iku cetha ora trep, awit umat terus bakal nduwèni pemanggih (kesan) menawa Mis Suci iki dimanfaataké kanggo penggalangan dana.