Panglimbang BKL 2020 Dina Kaping Papat

Ekaristi Mbangun Komunitas

 

Ing paroki ndésa, apa manèh ing sawetara taun kepungkur, menyang gréja ing dina Setu sore lan dina Minggu kanthi mlaku bareng-bareng lan gegrombolan iku, mujudaké sesawangan kang lumrah. Umat lumrahé ngagem ageman kang resik lan rapi. Umat kang mlaku bebarengan ing desané iku kaya déné arak-arakan kang dawa. Sawetara taun kepungkur pancèn isih arang wong kang mangkat néng gréja kanthi nitih mobil, paling-paling nitih sepedha motor. Iki mujudaké sesawangan kang éndah lan kepara uga asung paseksén tumrap sanak sedhèrèk kang dudu Katolik. Umat Katolik katon guyub, tepung siji lan sijiné, sregep lan bungah gambira. Wong kang pethukan lumrahé aruh-aruh, “Badhé tindak greja?”

Saiki kahanané wis béda banget. Saben wong padha nitih kendaraan nalika mangkat néng gréja lan ngriyayakaké Ekaristi. Nanging, ora ateges awaké dhéwé banjur ora bisa guyub lan ngrasakaké tetunggilan manèh ing uriping pasamuwan. Ekaristi kang kita riyayakaké mesthiné tetep nuwuhaké semangat paseduluran ing antarané awaké dhéwé kabèh. Ing lingkungan, awaké dhéwé kumpul kanggo ngriyayakaké Ekaristi. Awaké dhéwé tindak néng gréja uga kanggo ngriyayakaké Ekaristi. Ing pahargyan iku, awaké dhéwé pepanggihan karo sanak kadang kang sapengandel.

Tanpa kapiji siji lan sijiné, awaké dhéwé dadi sawiji lan dadi pérangan saka tetunggilan kang sinebut Pasamuwan Suci. Pahargyan Ekaristi mujudaké pawadan mungguhing awaké dhéwé kanggo kumpul lan tetunggilan minangka Pasamuwan Suci. Mula, awaké dhéwé ndhèrèk Pahargyan Ekaristi iku ora mung kanggo ngunjukaké panyuwunan utawa ngaturaké puji syukur saka dhiri pribadi, nanging uga kanggo mbangun tetunggilan lan ngatonaké wujuding Pasamuwan Suci. Anané awaké dhéwé ing Pahargyan Ekaristi iku banget mengku aji sajroning mbangun pasedhèrèkan. Bab iki jumbuh banget karo piwulangé Santo Yohanes Paulus II kang naté ngandika, “Karunia Kristus dan Roh yang kita terima dalam Komuni Ekaristi memenuhi dengan limpah upaya menuju kesatuan persaudaraan yang secara mendalam mengakar pada hati manusia” (EE 24).

 (Komisi Liturgi KAS, Panduan BKL Basa Jawa: Ekaristi Sumber kang Ndayani Owah-owahaning Urip; Panglimbang Wulan Maria lan Wulan Katekese Liturgi, Kanisius 2020)