Mbangun Semangat Handarbeni dhateng Sok Sintena

Pojok Rohani, Senen 4 Mei 2020

 

 Para sadherek sedaya, Berkah Dalem.

Kula lan panjenengan menika temtu kagungan hobi. Hobi menika wujudipun saged werni-werni. Wonten ingkang hobinipun maos buku, mila piyambakipun temtu kagungan kathah buku wonten griyanipun. Ugi wonten ingkang hobinipun babagan fotografi utawi videografi.  Sawetawis ugi kagungan hobi kanthi ngrumat kewan utawi kagungan ingon-ingon wonten ing griya. Limrahipun menawi kagungan ingon-ingon, kula lan panjenengan temtu badhe paring kawigatosan lan badhe ngrumat saksae-saenipun. Saben dinten temtu, ingon-ingonipun dipun sukani pakan. Ingkang kagungan sapi, wedhus mbokmenawi kedhah pados suket, ngarit saben dinten. Ingkang ingon-ingonipun peksi, mbok menawi boten namun dipunsukani pakan kemawon, ananging kadang kala ugi dipunsemprot utawi dipun pepe sekedhap. Ugi tansah dipun gatosaken kangge papan lan kandangipun, kedhah resik, menawi sampun kebak regedanipun kedhah pun bucal. Kula lan panjenengan kedhah kagungan semangat handarbeni.

 Timbalan: Dados Patuladhan lan Berkat Kangge Sok Sintena

Ngahad Paskah IV (Minggu Timbalan), 2-3 Mei 2020

 

 Frater, Suster, Bruder, Ibu, Bapak, Nem-neman, Lare-lare lan para sedherek sedaya, Berkah Dalem.

            Limrahipun menawi kula lan panjenengan badhe mertamu dhateng pundi kemawon temtu madosi utawi medhal saking ngajengan. Kula lan panjenengan temtu badhe dodhok lawang ingkang ngajeng. Ananging ugi wonten sawetawis saking kita menawi mertamu menika langusng jujug lawang ingkang wingking. Mbok menawi menika amargi sampun akrab lan gadhahi relasi ingkang celak kaliyan ingkang kagungan griya. Ananging ugi wonten tiyang ingkang nembe sepisanan mertamu lajeng medal lawang wingking. Tiyang menika ingkang kadang kala dipuncurigai kados dene maling.

Mbangun Pasedherekan ingkang Sae Dhateng Sok Sintena

Minggu Paskah III, 25-26 April 2020

 

 

Frater, suster, bruder, Ibu, Bapak, Nem-neman, lare-lare lan para sedherek sedaya, Berkah Dalem

Kula lan panjenengan sedaya minangka manungsa menika ugi dipun sebat kanthi “makhluk sosial”. Tegesipun bilih kula lan panjenengan menika anggenipun gesan sesarengan menika betahaken tiyang sanesipun. Sedayanipun saling melengkapi, saling membantu, sami lung tinulung. Lan mbangun relasi kaliyan sinten kemawon, dados tandha lan semangat ingkang tansah kita sesarengan mbudidaya wonten gesang menika. Mila sampun trep nalika kula lan panjenengan menika sami paring kawigatosan antawis setunggal lan sanesipun. Kadangkala relasi kita dhateng tiyang sanes menika ugi ngatingalaken keuntungan, ananging wonten ugi ingkang anggenipun kita kekancan menika malah damel situasi ingkang boten sekeca. Mbok menawi ingkang gadhahi relasi utawi kenalan dhateng suster, utawi bruder, sageda paring pambiyantu nalika badhe ndaftaraken putranipun mlebet sekolah, supados pikantuk keringanan utawi gampil anggenipun katampi. Ugi wonten mbok menawi ingkang gadhah relasi kaliyan polisi, lajeng nalika wonten cegatan utawi nembe nandhang kasusahan amargi kemalingan, saged nyuwun tulung ngurusaken. Mbok menawi ugi ingkang gadhah relasi kaliyan romo saking paroki sanesipun, saged nyuwun tulung nalika badhe nyuwun ujud misa, lan romo-romo paroki boten saged ngladosi amargi sampun wonten agenda sanesipun.

Page 3 of 3