Sanajan Benten, Ananging Sedaya Nampi Tugas ingkang Sami: Martosaken Injil

Pojok Rohani Basa Jawa, Ngahad 30 Mei 2020, Riaya Pentekosta

 

Para sadherek ingkang kinasih ing Gusti, Berkah Dalem.

            Kula lan panjenengan menika temtu gadhah kautamen-kautamen ingkang benten lan warna-warni. Tegesipun bilih saben tiyang menika gadhahi kasaenan piyambak-piyambak. Wonten ingkang pinter bab prekawis studi. Ananging ugi wonten tiyang ingkang langkung pinter bab prekawis musik. Wonten ugi ingkang pinter bab prekawis mbangun pasedherekan kaliyan tiyang kathah.

Dipadha Tatag lan Bungah, Awit Gusti Tansah Ngamping-Ampingi

Pojok Rohani Basa Jawa, Kemis 21 Mei 2020, Riaya Mekrad Dalem

  

Para sadherek ingkang kinasih, Berkah Dalem.

            Kula lan panjenengan temtu kraos sedhih menawi ngalami prastawa dipun tilar, mliginipun kaliyan tiyang ingkang sampun celak utawi gadhahi relasi ingkang akrab, kados dene keluarga, brayat, kanca lan sapituturipun. Kraos kecalan temtu ingkang dipun raosaken. Mliginipun nalika tiyang menika wau, seda, dipuntimbali sowan ing ngarsa Dalem Gusti.

Nyawiji ing Sang Kristus

Pojok Rohani (Jawa) Rebo Paskah V, 13 Mei 2020

  

                Wonten ing gesang padintentenan, temtu kita nate manggihi prakawis-prakawis ingkang saget dadosaken benten penemu kaliyan tiyang sanes. Kadang kala, kahanan mekaten saget nuwuhaken padudon ing antawisipun kita kaliyan tiyang sanes. Kahanan kados mekaten ugi ingkang dipun alami dening para Rasul wonten ing waosan sepisan. Kacariyosaken bilih sawetara sedulur saking Yudhea ingkang memulang ing Antiokia sami nengenaken bab supit miturut tatacarane Nabi Musa kagem para sedherek sanes Yahudi. “Yen kowe ora supit miturut adat-tatacarane Nabi Musa, kowe ora bakal slamet.” Gegayutan kaliyan bab menika, Paulus lan Barnabas ingkang kathah memulang sedherek sanes Yahudi boten sarujuk kaliyan panemunipun sawetara sedulur saking Yudhea menika. Prakara menika lajeng nuwuhaken padudon ingkang rame. Wusananipun sami sarujuk ngutus Paulus lan Barnabas sarta sawetara sedherek sowan para rasul lan pinituwa ing Yerusalem kagem ngrembug prakawis menika.

Dados Pawarta Kabar Kabingahan

Pojok Rohani Senen Paskah VI, 18 Mei 2020

 

            Sampun dados timbalan lan tugas kita minangka para pendherek Dalem Gusti Yesus kagem martosaken kabar kabingahan tumrap sedaya tiyang. Mbokmenawi kita taksih gadhah pamawasan bilih anggenipun martosaken kabar kabungan menika, kita kedah nggadahi pamawas ingkang wiyar lan lebet babagan isining Kitab Suci lan Pasamuwan Suci. Pamawasan menika wau ugi leres, ananging, kadang kala, lajeng dadosaken kita saged endha boten martosaken kabar kabingahan. Dinten menika kita sedaya dipun ajak nglelimbang waosan sepisan ingkang dipun pendhet saking Kitab lelampahanipun para rasul. Dipun cariyosaken, wonten salah satunggaling wanita kang aran Lidia sudagar bludru saking Tyatira ingkang sadean ing Filipi. Kejaba sregep anggenipun pados pangupa jiwa, Lidia ugi tansah mijekaken wekdal kagem sembayang wonten ing papan pangibadahan tiyang Yahudi sareng kaliyan kanca-kancanipun. Ing ngriku, piyambakipun kepanggih kaliyan Paulus lan Silas.

Ndherek Gusti Kanthi Fokus lan Temenan

Ngahad Paskah V, 9-10 Mei 2020

 

 

Frater, Suster, Bruder, Ibu, Bapak, kanca-kanca mudha, lan para sedherek sedaya, Berkah Dalem.

            Wonten gesang menika, anggenipun nindakaken pakaryan menapa kemawon, kula lan panjenengan kasuwun kanthi fokus. Menawi kula lan panjenengan menika sampun fokus menika ngatingalaken bilih kula lan panjenengan sampun temenan anggenipun tumindak. Amargi menawi boten fokus lan temenan, kepara malah dadosaken padamelan menika dados boten optimal malah saged boten sae hasilipun.

Page 1 of 3